Kohtla-Järve Kunstide Kool

KINNITATUD     

direktori 11.06.2014

                                                                                  käskkirjaga nr 34

 

 

 

TÖÖKORRALDUSE  REEGLID

 

 

I ÜLDSÄTTED.

 

 

1.1.          Töökorralduse reeglid on Kohtla-Järve Kunstide Kooli (edaspidi KJKK ) sisene dokument, milles määratakse kindlaks tööandja ja töötaja käitumisreeglid ning pooltevahelised kohustused töösuhetes, lähtudes Eesti Vabariigi seadustest, KJKK põhimäärusest ja muudest haldusaktidest.

 

1.2.          Töösuhete õiguslikuks aluseks on tööleping. See on töötaja ja tööandja vaheline kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale tehtud töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppe, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused.

1.3.          Töökorralduse reeglid kehtivad  kõikide töölepingu alusel töötavate isikute suhtes.

 

1.4.          Töökorralduse reegleid tutvustatakse töölepingu sõlmimisel ja asuvad kõigile kättesaadavana tutvumiseks kantseleis.

 

1.5.          Olukordades, mida ei reguleeri töökorralduse reeglid ega ka muud normatiivaktid, lähtutakse moraalse ja eetilise käitumise normidest.

loe edasi

 
introduction | information | musical faculty | art faculty | variety faculty | contact | photoalbum
Kohtla-Järve Kunstide Kool
Kalevi 37. 30323 Kohtla-Järve. Eesti. Tel. 33 25 588, 33 25 587
E-mail: info.kjkk@kjlv.ee