õPPETASU

ASJAAJAMISKORD

KODUKORD

Kohtla-Järve Kunstide Kooli järeltundide andmise kord

KOHTLA-JÄRVE KUNSTIDE KOOLI NOORTE/ALGAJATE JUHENDAMIST VAJAVATE PADAGOOGIDE JUHENDAMISE KORD

KOHTLA-JÄRVE KUNSTIDE KOOL ALGASTME JA LÕPUEKSAMITE KORRALDAMISE KORD

KOHTLA-JÄRVE KUNSTIDE KOOLI RAAMATU- JA NOODIKOGU kasutamise eeskiri ja teavikute kasutamise kord.

ÕPPURITE HINDAMISE KORD

Kohtla-Järve Kunstide Kooli õppetasu ja pillirenditasu maksmise kord.

TÖÖKORRALDUSE REEGLID

Kohtla-Järve kunstide kooli sisehindamise läbiviimise kord

Kohtla-Järve Kunstide Kooli töötervishoiu ja tööohutuse juhend.

Kohtla-Järve Kunstide Kooli töötajate ja õppurite tunnustamise kord.

Kohtla-Järve Kunstide Kooli hoolekogu koosseis

KOHTLA-JÄRVE KUNSTIDE KOOLI ÕPPURITE VASTUVÕTMISE, ÜHEST KOOLIST TEISE ÜLEMINEKU, ENNE KOOLI LÕPETAMIST KOOLIST LAHKUMISE JA NIMEKIRJAST KUSTUTAMISE KORD. .

Õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord.

Huvikooli seadus

ARENGUKAVA 2021 - 2025

Tegevuskava 2023-2024

Kohtla-Järve Kunstide Kooli hoolekogu põhimäärus

Kohtla-Järve Kunstide Kooli põhimäärus Rigi Teataja

Õppekorraldus

KINNITATUD direktori 23.01.2023

käskkirjaga nr 13

TÖÖKORRALDUSE REEGLID

I ÜLDSÄTTED.

1.1. Töökorralduse reeglid on Kohtla-Järve Kunstide Kooli (edaspidi KJKK ) sisene dokument, milles määratakse kindlaks tööandja ja töötaja käitumisreeglid ning pooltevahelised kohustused töösuhetes, lähtudes Eesti Vabariigi seadustest, KJKK põhimäärusest ja muudest haldusaktidest.

1.2. Töösuhete õiguslikuks aluseks on tööleping. See on töötaja ja tööandja vaheline kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale tehtud töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppe, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused.

1.3. Töökorralduse reeglid kehtivad kõikide töölepingu alusel töötavate isikute suhtes.

1.4. Töökorralduse reegleid tutvustatakse töölepingu sõlmimisel ja asuvad kõigile kättesaadavana tutvumiseks kantseleis.

1.5. Olukordades, mida ei reguleeri töökorralduse reeglid ega ka muud normatiivaktid, lähtutakse moraalse ja eetilise käitumise normidest.

1.6. Töökorralduse reeglite eesmärgiks on kindlustada KJKK kõigi huvipoolte heatasemeline teenindamine ja turvalisus, kooli ja töötajate vara säilimine ning meeldiv ja ohutu töökeskkond õpilastele ja töötajatele.

loe edasi

 
introduction | information | musical faculty | art faculty | variety faculty | contact | photoalbum
Kohtla-Järve Kunstide Kool
Kalevi 37. 30323 Kohtla-Järve. Eesti. Tel. 33 25 588, 33 25 587
E-mail: info.kjkk@kjlv.ee